• 059 27 63 63

Nieuwe werking ondersteuningsnetwerk

zorg

Beste ouders

Vanaf 1 september 2017 wordt de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften anders georganiseerd. Gewone en buitengewone scholen bundelen vanaf dan hun expertise om die leerlingen en de leraren(teams) nog beter te ondersteunen en aan hun noden tegemoet te komen...

Zorgloket

Als de school vindt dat ze voor de specifieke zorg voor je kind ondersteuning van buiten de school nodig heeft, dan deelt ze dit mee aan het ‘zorgloket. Dat zorgloket is verbonden aan het ondersteuningsnetwerk waar de school deel van uitmaakt. Het wordt bemand door vier gelijkwaardige partners: gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding. Het zorgloket beslist, in overeenstemming met de bevindingen van het CLB, of er vanuit het ondersteuningsnetwerk effectief ondersteuning wordt ingezet en, zo ja, welke specifieke ondersteuner voor welk volume en tijdsduur voor die ondersteuning instaat.

Wat zijn de gevolgen voor GON/ION-leerlingen die nog recht hebben op en nood hebben aan ondersteuning?

In overleg met het ondersteuningsnetwerk waartoe de school van jouw kind behoort, wordt de ondersteuningsvraag van elke GON/ION-leerling die nog recht heeft op en nood heeft aan ondersteuning, bekeken. Ook voor die leerlingen beslist het zorgloket of er effectief ondersteuning wordt ingezet en, zo ja, welke specifieke ondersteuner voor welk volume en welke tijdsduur van die ondersteuning instaat.

Hoe werkt het nieuwe model?

Het nieuwe model werkt vraag-gestuurd. Het wil tegemoet komen aan de noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en van hun leerkrachten. De ondersteuning zal steeds op maat zijn, flexibel, zo lang als nodig en niet langer dan nodig.

Op maat: afhankelijk van de nood van de leerling, de school en de ouders zal in overleg gekozen worden voor leerkracht- en/of leerlinggerichte ondersteuning. We beogen steeds een maximaal effect op de klasvloer.

Flexibel: de overheid bepaalt niet vooraf hoeveel uren ondersteuning ingezet worden, hoeveel weken, hoeveel schooljaren de ondersteuning duurt en wanneer ze start en eindigt. Ondersteuning kan op verschillende momenten in het schooljaar worden aangevraagd (de teldatum van 1 oktober verdwijnt!), kan worden onderbroken en later opnieuw worden opgestart. Een ondersteuningsvraag kan op elk moment in het schooljaar gesteld worden. Het ondersteuningsnetwerk engageert zich om voor iedere leerling zo snel mogelijk een gepast aanbod voor ondersteuning te voorzien.

Zo lang als nodig en niet langer dan nodig: eens de ondersteuning is opgestart, wordt regelmatig overlegd om te bekijken of verdere ondersteuning nodig blijft. Ondersteuning wordt geboden tot de leerling en het lerarenteam op eigen kracht verder kunnen.

Overgangsmaatregelen

De overheid voorziet in overgangsmaatregelen waardoor de noodzakelijke verschuivingen van middelen, ondersteuners en de nodige expertise geleidelijk en natuurlijk kunnen plaatsvinden.

Wil je graag verdere toelichting bij de nieuwe manier van werken, dan kun je terecht bij de directie of zorgleerkracht.

Hartelijke groeten

Directie en leerkrachten Gravenbos

© 2018 Gravenbos Gistel. Katholiek Onderwijs Hinterland VZW

Zoek

GRAVENBOS Kennismakingsdagen