Zorgwerking

De klasleerkracht biedt de eerste zorg in de klas en is de spilfiguur bij de zorg voor uw kind.

Hij/zij doet dit door:

Differentiatie
Extra uitleg waar nodig
Uitvoeren van handelingsplannen, sticordimaatregelen
Rekening houden met de noden van de kinderen
Oudergesprekken
Afnemen van testen in de klas
LVS dossier bijhouden

De klasleerkrachten worden ondersteund door de zorgleerkrachten

Zorg bieden op leerkrachten- en kindniveau
Zorg in de klas in samenspraak met de klasleerkracht
Differentiatie naar boven of onderen toe
Specifieke hulp of begeleiding (o.a. anderstaligen, leerlijnen, inclusie, speelplaatswerking …
Inspringen in de klas wanneer overleg gepland is

De zorgwerking wordt gecoördineerd door de zorgcoördinator. Voor onze school is dit Mieke Calliauw.

Haar taak situeert zich op 3 niveaus:

1) Het niveau van de school
    - het aanspreekpunt zijn i.v.m. zorg voor leerlingen, leerkrachten, ouders en externe hulpverleners.
    - organiseren van overleg met externe hulpverleners en CLB
    - het leerlingvolgsysteem ondersteunen, bijhouden en aanpassen
    - organiseren van oudercontacten en de leestraining (meer info verder)

2) Het niveau van de leerkracht
    - zorgvergadering met leerkrachten organiseren waar gezocht wordt naar een doeltreffende oplossing voor leerlingen
      met problemen
    - handelingsplannen opstellen om hulp te bieden aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen
    - hulpmaatregelen opstellen voor leerlingen met een leerstoornis bijv. dyslexie ...

3) Het niveau van de leerlingen
    - bij leerproblemen hulp bieden aan leerlingen
    - bij gedragsproblemen gesprekken voeren met individuele of groepjes leerlingen
    - bij emotionele problemen een gesprek voeren met de leerling

De zorgwerking

De zorgwerking is opgericht om kinderen te begeleiden die met specifieke delen van de leerstof (hoofdrekenen, getallenkennis, technisch lezen) moeilijkheden ondervinden.  
De zorgleerkracht biedt aan deze kinderen individueel of in kleine groepen extra hulp.  
Zij vertrekt hierbij van gegevens verkregen door verschillende testen om tekorten op te sporen of door specifieke info van de klasleerkracht.
Van een aantal leerlingen wordt een plan opgesteld met een speciale aanpak en oefeningen.  
Leerstoornissen zijn vaak hardnekkig en de zorgleerkracht is geen wondermiddel om alle problemen op te lossen.
Het is heel belangrijk om de kinderen positief te benaderen en succes te doen ervaren om hen een positief zelfbeeld te bezorgen.

Leestraining

Om de leerlingen die het wat moeilijker hebben met lezen beter te begeleiden is er vanaf begin oktober leestraining op school.
De kinderen oefenen extra in hardop lezen.
Het lezen gebeurt onder begeleiding van een leesoma of -opa.
Zij begeleiden een groepje van maximum 3 leerlingen uit het 2 de of 3 de leerjaar.
De leerlingen komen in aanmerking op basis van genormeerde leestesten die afgenomen werden half september.
Er wordt om beurt gelezen in een boek aangepast aan hun leesniveau.
De begeleider stelt na het lezen ook vragen over de inhoud, de kaft, de schrijver ... zodat de leesmotivatie aangewakkerd wordt.
Naargelang de vorderingen kunnen de groepjes veranderen na een nieuwe test in de maand december en maart.
Het is onze bedoeling om de leestechniek te verbeteren d.m.v. veelvuldige korte oefenmomenten.
De leerlingen van het eerste leerjaar worden voor het lezen wekelijks 2 keer 25 minuten begeleid door de leerlingen van het vijfde leerjaar.

Contacteer ons

A    Gravenbos 6, 8470 Gistel

E    info@gravenbos.be

T    +32 59 27 63 63

 

Volg ons

Heb je dit al bekeken?

05 februari 2024
25 maart 2024

Over Gravenbos

Het schoolteam is blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Wij zullen ons ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind.

U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten.

Bij vragen en problemen staan we steeds voor u klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

Populaire artikelen

23 augustus 2023
27 september 2023